Skleníkový efekt a skleníkové plyny

Skleníkový efekt a skleníkové plyny

Skleníkový efekt je jav, ktorý je zodpovedný za zvyšovanie teploty na Zemi. Rozlišujeme dve formy skleníkového efektu: prírodný a antropogénny skleníkový efekt.

V článku si prečítate, aký je medzi nimi rozdiel, a čo sú to skleníkové plyny.

Čo je to skleníkový efekt?

Podstatou skleníkového efektu je to, že teplo, ktoré sa na zem dostane zo slnečného žiarenia sa nevracia smerom do kozmu, no ostáva v zemskej atmosfére.

Starší, a menej problémový je prirodzený skleníkový efekt, ktorý nesúvisí s ľudskou činnosťou. Na Zemi sa vyskytuje pravdepodobne už od jej začiatku. Táto forma skleníkového efektu bola nevyhnutná pre otepľovanie Zeme, čím sa mohol rozvinúť život ako taký.

Závažnejší je skleníkový efekt spôsobený ľudskou činnosťou:

Spaľovanie fosílnych palív (uhlie, ropa, zemný plyn). K skleníkovému efektu tiež prispieva odlesňovanie (deforestácia) a poľnohospodárstvo. Práve táto forma skleníkového efektu výrazne prispieva ku globálnemu otepľovaniu.skleník

Skleníkové plyny

Definícia pre skleníkové plyny hovorí, že sa jedná o ten typ plynov, ktoré dokážu absorbovať infračervené žiarenie (teplo), čím dochádza k zvyšovaniu teploty v dolných vrstvách atmosféry Zeme.

Dôsledok skleníkového efektu sa prejaví ako topenie ľadovcov, zvyšovanie hladín mora a mnohé ďalšie ekologické problémy…

Medzi skleníkové plyny radíme:

  • vodná para – má najsilnejší vplyv na tvorbu skleníkového efektu
  • oxid uhličitý (CO2) – podiel oxidu uhličitého v atmosfére rapídne narastá, no oceány a zelené rastliny dokážu absorbovať len časť oxidu uhličitého
  • metán (CH4) – veľkým producentom metánu je dobytok, no do atmosféry sa uvoľňuje aj z plynovodov
  • oxid dusný (N2O) – nachádza sa v atmosfére prirodzene, no jeho podiel sa zvyšuje používaním dusíkatých hnojív a spaľovaním fosílnych palív
  • freóny – v minulosti sa používali v chladničkách a plniacich zariadeniach

Zaujímavosti o skleníkovom efekte

  • Oxid uhličitý tvorí 54,7 % skleníkových plynov, nie je však najviac škodlivý. Najškodlivejší je metán, ktorý tvorí 30 % všetkých emisií.
  • Zvyšovaním priemerných teplôt dochádza k intenzívnejšiemu vyparovaniu vody z vodných plôch, čím sa zvyšuje podiel vodnej pary. Tým sa tvorí začarovaný kruh.
  • Pomer permafrostu (trvalo zamrznutá zem) sa znižuje. Roztápanie permafrostu je nebezpečné z viacerých dôvodov. Obsahuje totiž veľa zakonzervovaného oxidu uhličitého, ktorý sa pri roztápaní uvoľní do atmosféry. Rizikom je aj reaktivácia starodávnych baktérii a mikroorganizmov, ktoré sa už v našej dobre nevyskytovali.

Zhrnutie

Skleníkový efekt stručne:

Skleníkový efekt znamená narušenie prírodnej rovnováhy, ktoré vedie k otepľovaniu zemskej klímy. Za škodlivý skleníkový efekt je zodpovedná ľudská spoločnosť. Skleníkové plyny sú plyny, ktoré sa nachádzajú prirodzene v atmosfére alebo boli vytvorené človekom. Ich nerovnováha a narušený kolobeh je hlavným dôvodom skleníkového efektu. Predpokladá sa, že v rokoch 2025 – 2050 bude koncentrácia CO2 v atmosfére v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou až 2x taká veľká.

Zdroje:

Pridaj komentár

Zatvoriť